Tiếp cận trẻ em.

Trang bị lãnh đạo.

Thay đổi thế giới.

Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả trẻ em trên khắp thế giới sẽ biết, yêu mến và phục vụ Chúa Jêsus Christ.

Tìm hiểu thêm

Huấn luyện 2023

Chương trình giới thiệu và huấn luyện mở câu lạc bộ Awana tại Hội Thánh địa phương.

Chương trình
A Child

Awana

BELONG • BELIEVE • BECOME

Tiếp cận trẻ em bằng phúc âm và thu hút các em trở thành môn đồ lâu dài. Gây dựng trẻ em trong cộng đồng yêu thương, tin vào lời Chúa và trở thành môn đồ của Chúa Jêsus.

Tìm hiểu thêm
A Small Plant

Awana Ministry

Tập trung vào phúc âm, kinh thánh, phát triển người lãnh đạo, mối quan hệ môn đệ lâu dài và đảm bảo rằng các mục vụ vui vẻ và thú vị!

Tìm hiểu thêm

KHẢI
TƯỢNG

Để thấy mỗi em nhận biết, yêu mến và phục vụ Chúa Jêsus trọn đời.

SỨ
MỆNH

Hợp tác với các hội thánh, phụ huynh và các tổ chức cơ đốc trong việc chia sẻ phúc âm và dạy dỗ trẻ em trong hành trình đức tin.