KINH THÁNH

Chúng ta tin rằng Kinh Thánh, bao gồm Cựu Ước và Tân Ước được soi dẫn cách siêu nhiên, do đó Kinh Thánh không sai lạc trong nguyên bản, được Đức Chúa Trời bảo tồn bởi lời soi dẫn, tôn cao quyền tối thượng của Kinh Thánh. Kinh Thánh là tiêu chuẩn, có đầy đủ thẩm quyền tối thượng cho mọi thời đại và cho mọi cuộc đời.

Ma-thi-ơ 5:18; 1 Cô-rinh-tô 2:13; 2 Ti-mô-thê 3:16-17; 2 Phi-e-rơ 1:21


ĐỨC CHÚA TRỜI

Chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời, Đấng tồn tại đời đời và bày tỏ Chính Ngài trong ba thân vị– Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, – mỗi thân vị có cùng bản chất, và sự trọn vẹn, xứng đáng nhận lấy sự ngợi khen và sự tin cậy như nhau.

Ma-thi-ơ 3:16-17, 28:19; Giăng 1-2, 14, 10: 30, 14:15-17; 1 Cô-rinh-tô 8:6; 2 Cô-rinh-tô 13:14

Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Đấng Vô Hạn và Tạo Hóa độc nhất và Đấng Bảo tồn của vũ trụ, và sáng tạo trời đất bởi mạng lệnh thánh, từ chỗ không có gì và không theo đi theo tiến trình tiến hóa nào.

Giăng 1:3, 10; Công vụ 17:24-25; Sáng thế ký 1:1

Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời, bởi sự lựa chọn tối cao của Ngài và từ tình yêu Ngài dành cho con người, Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để cứu người có tội.

Giăng 3:16; 1 Ti-mô-thê 1:15; 1 Giăng 4:14


ĐỨC CHÚA CON

Chúng ta tin rằng Đức Chúa Jesus Christ, là Đức Chúa Trời đầy trọn trong xác thịt, có dàu đủ bản tính như con người. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài đã sống cuộc đời sống vô tội, Ngài dạy dỗ, bày tỏ quyền năng, thực hiện các dấu kỳ và phép lạ được bày tỏ trong bốn sách Phúc âm. Chúng ta tin rằng Ngài đã bị đóng đinh, đổ huyết ra, chịu chết để đền tội thay cho chúng ta và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại trong thân thể từ kẻ chết. Bốn mươi ngày sau, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, là Đầu của Hội Thánh và cầu thay cho các tín đồ. Từ đó Ngài sẽ trở lại cách cá nhân, trong thân thể và muôn dân có thể thấy được để thiết lập trên đất này, vương quốc ngàn năm của Ngài.

Ê-sai 7:14, 9:6; Hê-bơ-rơ 1:1-2, 7:25; Lu-ca 1:30-35; Ê-phê-sô 4:8; Giăng 1:1-5, 10-14, 14:3; Cô-lô-se 2:9; 1 Cô-rinh-tô 15:3-4; Công vụ 1:3,11; Khải huyền 20:4


ĐỨC THÁNH LINH

Chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh là một thân vị và Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài sở hữu mọi thần tánh. Ngài đến thế gian để cáo trách về tội lỗi, ban sự tái sanh, ngự vào lòng, ban báp-tem thuộc linh và ấn chứng kẻ tin ngay lúc họ nhận được sự cứu rỗi. Ngài đầy dẫy trong người tin để họ đáp ứng với sự đầu phục, nhằm biến đổi họ giống như ảnh tượng của Đấng Christ.

Giăng 3:5, 16:7-11; Công vụ 5:3-4; Ê-phê-sô 1:13, 4:30, 5:18; 1 Cô-rinh-tô 6:19, 12:13


CON NGƯỜI

Chúng ta tin rằng con được được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nhưng vì tội lỗi của A-đam, con người sa ngã, thừa hưởng bản chất tội lỗi và bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng mọi người đều băng họai về đạo đức và hoàn toàn không thể tự cứu mình ra khỏi tình trạng hư mất.

Sáng thế ký 1:26-27; Rô-ma 1:18, 3:23, 5:12; Ê-phê-sô 2:1-3, 12


SỰ CỨU RỖI

Chúng ta tin rằng sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời và con người cách cá nhân nhận lãnh bằng đức tin đặt nơi Đức Chúa Chúa Jesus Christ và sự hy sinh của Ngài vì tội lỗi của chính mình. Chúng ta tin rằng con người được xưng công bình là do ân điển bởi đức tin, chứ không do công đức. Chúng ta tin rằng một người được cứu rỗi thì được đảm bảo đời đời, có sự sống nơi Đấng Christ mãi mãi.

Công vụ 13:38-39; Rô-ma 4:5, 6:23, 8:1, 38-39; Giăng 10:27-29; Ê-phê-sô 2:8-9


HỘI THÁNH

Chúng ta tin rằng Hội Thánh thật bao gồm tất cả những người đã được tái sanh bởi Đức Thánh Linh, bởi việc đặt đức tin cứu rỗi nơi Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những ai tin được hiệp nhất trong thân thể của Đấng Christ. Ngài là Chúa, là Đầu của Hội Thánh. Cơ đốc nhân, người tin nơi sự truyền dạy của Lời Đức Chúa Trời, thực thi nhiệm mạng thờ phượng, thông công, dạy dỗ, truyền giáo và thực hành ân tứ thuộc linh.

Công vụ 2:42, 47; Rô ma 12:5; Ê-phê-sô 1:22-23, 5:23-24; 1 Cô-rinh-tô 12:12-14; 2 Cô-rinh-tô 11:2

Chúng ta tin rằng Hội Thánh được thiết lập và tiếp tục tồn tại với sự dạy dỗ rõ ràng trong Kinh Thánh Tân Ước.

Công vụ 14:27, 20:17, 28-32; 1 Ti-mô-thê 3:1-13; Tít 1:5-11

Chúng ta tin rằng Hội Thánh địa phương là độc lập tự trị, có tự do về thẩm quyền và quyền hạn đối ngoại.

Công vụ 13:1-4, 20:28; Rô-ma 16:1, 4; 1 Cô-rinh-tô 3:9, 16, 5:4-7, 13; 1 Phi-e-rơ 5:1-4


CÁC THÁNH LỄ

Chúng ta tin rằng các thánh lễ cho tín hữu là phép báp-tem bằng nước qua việc nhúng mình vào trong nước và Tiệc Thánh như là sự tưởng nhớ. Tuy nhiên, những lễ nghi này không can hệ để được sự cứu rỗi. Cả hai thánh lễ này là một bằng chứng bày tỏ sự vâng lời và tương giao với Chúa.

Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 2:38, 41, 8:12, 35-38; Lu-ca 22:19-20; 1 Cô-rinh-tô 11:23-29


ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Chúng ta tin rằng một Cơ đốc nhân cần bước đi trong sự thánh khiết và không noi theo lối sống xác thịt, với mục đích biến đổi theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và sống như Chúa Cứu Thế Jesus. Cơ đốc nhân được dựng nên mới, bước đi trong dẩn dắt của Thánh Linh. Họ học biết để tăng trưởng trong đức tin, trong sự vâng giữ Lời Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự thông công với các thánh đồ và trong đời sống phục vụ. Chúng ta tin rằng Cơ đốc nhân sẽ ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ. Ngài sẽ lượng định đời sống họ tùy theo việc họ làm.

Ga-la-ti 5:16-26; Hê-bơ-rơ 10:25; Ê-phê-sô 4:20-24; Hê-bơ-rơ 11:6, 12:1-2; Giăng 17:17; Ê-phê-sô 6:18; Rô-ma 8:29; 2 Cô-rinh-tô 5:10; 1 Cô-rinh-tô 3:10-15


SỰ TÁI LÂM

Chúng ta tin đến sự trở lại của chính Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ trở lại. Chúng ta tin sự sống lại của thân thể đã chết của những người tin Chúa, bước vào sự vinh hiển đời đời và những ai chẳng tin sẽ đúng trước sự phán xét và hình phạt đời đời với nhận thức trọn vẹn.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; 1 Cô-rinh-tô 15:51-52; Tít 2:11-13; Giăng 14:1-6; Ma-thi-ơ 25:46; Khải huyền 20:11-15; 2 Phi-e-rơ 3:10.